Woord vooraf

Dabigatran (Pradaxa®, Boehringer Ingelheim) is een orale directe, reversibele trombineremmer. Het middel is sinds maart 2008 in Nederland geregistreerd voor primaire preventie van veneuze trombo-embolische (VTE-)aandoeningen bij volwassen patiënten die electief een heupvervangende of knievervangende operatie hebben ondergaan. Sinds 2012 is het middel tevens geregistreerd voor de preventie van cerebrovasculair accident (CVA) en systemische embolie bij patiënten met non-valvulair boezemfibrilleren en in 2015 volgde de registratie voor de behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassen patiënten. Tot slot is sinds 2015 idarucizumab beschikbaar, dat het effect van dabigatran kan neutraliseren. Inmiddels worden in Nederland grote aantallen patiënten behandeld met dabigatran.

Een multidisciplinaire klankbordgroep van 11 medisch specialisten heeft zich in 2011 voor het eerst gebogen over vragen en situaties die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen, waarvoor extra informatie is gewenst. Dit met het doel tot een praktische leidraad te komen voor het gebruik van dabigatran bij boezemfibrilleren in bijzondere klinische situaties. Voor u ligt de inmiddels derde, herziene, uitgave van 2016.

Bij het formuleren van de praktische adviezen is – waar mogelijk – uitgegaan van de beschikbare wetenschappelijke literatuur, bestaande richtlijnen en de registratietekst van dabigatran. Een aantal adviezen is echter tot stand gekomen op basis van klinische ervaringen en extrapolatie van bestaande kennis over het stollingssysteem en antistollingsmiddelen. Daar waar adviezen afwijken van de registratietekst, is dit aangegeven. Benadrukt wordt dat dit boekje niet moet worden beschouwd als een richtlijn, maar als een collegiaal advies. Het zakboek dabigatran is een aanvulling op de reguliere productinformatie en beoogt u te ondersteunen met pragmatische adviezen bij het gebruik van dabigatran in uw dagelijkse praktijk. Tot de doelgroep van deze leidraad behoren dan ook alle artsen die vanuit hun specialisme in aanraking kunnen komen met patiënten die worden behandeld met dabigatran.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze leidraad kunt u sturen naar Van Zuiden Communications: info@vanzuidencommunications.nl.

Zoeken  
vorige hoofdstuk   |   volgende hoofdstuk