HOOFDSTUK 8. Cerebrovasculair accident (CVA)

8.1 Hersenbloeding onder dabigatran

Een patiënt die een hersenbloeding krijgt tijdens het gebruik van dabigatran dient direct twee keer een bolus van 2,5 gram idarucizumab (50 ml) i.v. toegediend te krijgen met een interval tussen het toedienen van beide bolussen dat niet langer is dan 15 minuten.38,44

Bij patiënten met een lobaire hersenbloeding op basis van cerebrale amyloïd angiopathie dient dabigatran niet meer te worden herstart, omdat het risico op een nieuwe bloeding te hoog is. 24,45 Bij patiënten met een diep gelokaliseerde hersenbloeding kan dabigatran na 1-4 weken worden herstart als er een relatief hoog risico op cerebrale ischemie bestaat. Bij atriumfibrilleren kan hiervoor een CHA2DS2-VASc-score > 5 worden gehanteerd.45 Bij onvoldoende gereguleerde hypertensie, ernstige ischemische wittestofafwijkingen of meerdere microbloedingen op een MRI-scan dient men zeer terughoudend te zijn met herstarten van dabigatran.

8.2 Herseninfarct onder dabigatran

In het acute stadium van een herseninfarct, dat is ontstaan tijdens gebruik van dabigatran in de afgelopen 48 uur (72 uur bij een klaring van < 50 ml/min), dient geen intraveneuze trombolyse te worden gegeven.24 Indien op de CT-angiografie een afsluiting van de M1- of een M2-tak van de arteria cerebri media wordt gezien, kan mechanische trombectomie worden overwogen.24

Na 48 uur kan zo nodig met laagmoleculairgewichtheparine (tromboseprofylaxe) worden gestart. Na 48 uur kan ook met acetylsalicylzuur of met een vitamine K-antagonist worden gestart. Patiënten met een invaliderend herseninfarct gedurende de afgelopen 6 maanden waren uitgesloten van deelname aan RE-LY. Er zijn daarom onvoldoende gegevens om te kunnen vaststellen of het veilig is om dabigatran voor te schrijven bij deze patiënten. Op basis van praktijkervaring is het echter waarschijnlijk veilig om bij een matig ernstige beperking door het herseninfarct (NIHSS 8-16) na 5-7 dagen en bij een ernstig invaliderend herseninfarct (NIHSS > 16) na 12-14 dagen dabigatran te (her)starten.24

8.3 Secundaire preventie met dabigatran na een TIA of niet-invaliderend herseninfarct

In een subgroepanalyse van de RE-LY-studie werd geen verschil gevonden tussen patiënten met of zonder een eerder doorgemaakte beroerte of transient ischaemic attack (TIA).46 Patiënten met een niet-invaliderend herseninfarct gedurende de afgelopen 14 dagen waren echter uitgesloten van deelname aan RE-LY. Er zijn daarom onvoldoende gegevens om te kunnen vaststellen of het veilig is om dabigatran voor te schrijven bij deze patiënten. Op basis van praktijkervaring is het echter waarschijnlijk veilig om na een niet-invaliderend herseninfarct (NIHSS < 8) na 3 dagen en na een TIA na 1 dag dabigatran te (her)starten.24

8.4 Ischemische wittestofafwijkingen of microbloedingen op een MRI-scan van de hersenen

Over het risico op het ontstaan van bloedingscomplicaties tijdens gebruik van dabigatran bij patiënten met ernstige ischemische wittestofafwijkingen en/of meerdere microbloedingen die zichtbaar zijn op een MRI-scan van de hersenen, zijn onvoldoende gegevens bekend. Daarom dient de beslissing of het verantwoord is om met dabigatran te behandelen per individu te worden genomen.

Zoeken  
vorige hoofdstuk   |   volgende hoofdstuk