HOOFDSTUK 12. Noodsituaties

12.1 Algemeen

De volgende situaties kunnen worden onderscheiden:

Bij gebruik van dabigatran tijdens de voorafgaande 48 uur is er een verhoogd bloedingsrisico bij percutane of chirurgische ingrepen. Steeds meer ingrepen worden echter uitgevoerd onder continueren van antistolling, zie hiervoor ook tabel 10 en 11 van Heidbuchel et al.24 Wanneer de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT) volledig normaal is, is het bloedingsrisico niet verhoogd. Indien de aPTT verlengd is en de ingreep op korte termijn dient te worden uitgevoerd, kan in geval van vitale indicaties zo nodig het stollingsremmende effect van dabigatran worden geantagoneerd met idarucizumab (2 keer 2,5 mg i.v. met een interval tussen het toedienen van beide bolussen dat niet langer is dan 15 minuten).38,44

12.2 Bloeding

Voor het beleid bij bloedingen onder het gebruik van dabigatran verwijzen we naar paragraaf 4.3.2 van hoofdstuk 4 Bloedingen.

12.3 Anesthesie (noodsituatie)

Voldoende bewijs met betrekking tot de veiligheid van neuraxisblokkades bij patiënten die dabigatran gebruiken ontbreekt. Spinale, epidurale en diepe perifere zenuwblokkades dienen niet te worden toegepast bij patiënten die gedurende de voorafgaande 48 uur (72 uur bij een klaring < 50 ml/min) dabigatran hebben gebruikt. Er bestaan geen contra-indicaties voor algehele anesthesie.

12.4 Lumbale punctie (noodsituatie)

Een lumbale punctie dient te worden vermeden bij patiënten die gedurende de voorafgaande 48 uur (72 uur bij een klaring < 50 ml/min) dabigatran hebben gebruikt. Indien het uitvoeren van een lumbale punctie strikt noodzakelijk is, kan twee keer een bolus van 2,5 gram idarucizumab (50 ml) i.v. worden toegediend met een interval tussen het toedienen van beide bolussen dat niet langer is dan 15 minuten.38,44 Dabigatran kan 24 uur na de punctie worden herstart.

12.5 Acute chirurgische ingreep

Indien een patiënt die een acute chirurgische ingreep moet ondergaan in de voorafgaande 48 uur dabigatran heeft gebruikt, kan twee keer een bolus van 2,5 gram idarucizumab (50 ml) i.v. worden toegediend met een interval tussen het toedienen van beide bolussen dat niet langer is dan 15 minuten.38,44 Dabigatran kan 24 uur na de ingreep worden herstart indien volledige hemostase is bereikt.

12.6 Coronaire interventie

In het RE-LY-onderzoek werd dabigatran tijdelijk onderbroken in geval van een percutane coronaire interventie (PCI).3 Acetylsalicylzuur, clopidogrel, ongefractioneerde heparine en zo nodig glycoproteine IIb/IIIa-antagonisten werden voorgeschreven volgens de gebruikelijke richtlijnen. In een recent uitgevoerde pilotstudie bij patiënten die van tevoren geen dabigatran gebruikten en een electieve PCI ondergingen, is onderzocht of dabigatran in combinatie met acetylsalicylzuur en clopidogrel, maar zonder heparine, voldoende antistollend effect had.74 Op basis van dit onderzoek lijkt dabigatran de activatie van de stolling optredend tijdens PCI onvoldoende te remmen.

Cave
Bij een laatste dosering dabigatran binnen 12 uur en aPTT > 1,5 uitgangswaarde is er mogelijk sprake van een verhoogd bloedingsrisico bij de gebruikelijke dosering van ongefractioneerde heparines.

Zoeken  
vorige hoofdstuk   |   volgende hoofdstuk