Colofon

Zakboek dabigatran (Pradaxa)
Een leidraad voor gebruik in bijzondere situaties
ISBN: 987-90-8523-220-9
Herziene uitgave 2016

Uitgever:

Van Zuiden Communications B.V.
Postbus 2122
2400 CC Alphen aan den Rijn
www.vanzuidencommunications.nl
© 2016, Van Zuiden Communications B.V., Alphen aan den Rijn

Disclaimer
De huidige leidraad is gebaseerd op de discussies gevoerd tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep dabigatran. Bij het formuleren van de praktische adviezen is – waar mogelijk – uitgegaan van de beschikbare literatuur, bestaande richtlijnen en/of de registratietekst van dabigatran. Echter, een aantal adviezen is tot stand gekomen op basis van klinische ervaringen en extrapolatie vanuit bestaande kennis over het stollingssysteem en anticoagulantia. Er wordt benadrukt dat deze uitgave niet moet worden beschouwd als een richtlijn. Het is tevens mogelijk dat deze praktische adviezen in individuele gevallen of omstandigheden niet van toepassing zijn. De uitgever, auteurs en sponsor kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het beleid voortvloeiend uit deze adviezen. De meningen en beweringen van de klankbordleden hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met die van de sponsor of uitgever en de registratietekst van dabigatran.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, of enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jo het Besluit van 20 juni 1974, Staatsblad 352, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Staatsblad 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dienen de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen).

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Hoewel bij het vervaardigen van deze leidraad de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen de uitgever, auteurs en de sponsor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor zetfouten of andere onjuistheden. Aan deze uitgave kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Deze bijeenkomsten en de verslaglegging ervan zijn financieel mogelijk gemaakt door Boehringer Ingelheim. De deelnemers aan de bijeenkomst hebben een vergoeding ontvangen voor hun tijdsbesteding ter voorbereiding en gedurende de bespreking.

Zoeken  
vorige hoofdstuk   |   volgende hoofdstuk